Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

I. A Szabályzat célja

A  People Come First Informatikai Szakértők Egyesülete (székhely: 1087 Budapest Százados út 20/B..; adószám:18656534-2-42, a továbbiakban: PCF Egyesület) , mint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 92494/2015 számon nyilvántartott adatkezelő valamennyi adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat értelmében jár el.

A jelen Szabályzat célja, hogy a PCF Egyesület által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

II. Az adatkezelő megnevezése

People Come First Informatikai Szakértők Egyesülete (székhely: 1087 Budapest Százados út 20/B..; adószám: 18656534-2-42, weblap: www.pcf.hu, email: info(kukac)pcf.hu)

III. A kezelt személyes adatok köre

Érintett döntése alapján a regisztrációkor megadható adat:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím
 • születési dátum
 • IP-cím
 • beküldött önéletrajz esetén az azon feltüntetett adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok az Érintett egyéb személyes adataival – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri, mely szolgáltatás egy vagy több cookie-t vagy névtelen azonosítót használ. A továbbított adatok az Érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

IV. Az adatkezelés elvei

 1. A PCF Egyesület kiemelten fontosnak tartja a látogatói személyes adatainak védelmét, valamint információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A PCF a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő intézkedést. Az adatokat csak jogszabályban előírt kötelezettsége alapján és csak az arra illetékes bíróságnak illetve hatóságoknak adja ki.
 2. Az adatkezelésre a www.pcf.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Érintettjeinek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor (ÁSZF elfogadása), amely nyilatkozat tartalmazza az Érintettek kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
 3. Az PCF Egyesület az adatkezelési szabályzattal, annak értelmezésével kapcsolatos tájékoztatást elektronikus formában nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket az info@pcf.hu e-mail címre megküldve tehetőek fel. Emellett az adatmegosztók kérhetik meglévő adataik helyesbítését, törlését vagy zárolását. Jogvita esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak, illetve lehetőségük van bírósági jogorvoslatra is.
 4. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. éviCXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
 5. Az Érintett kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevétele során betartja a magyar jog szabályait, különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokra, szerzői jogokra és személyiségi jogokra vonatkozó jogszabályokat.
 6. A regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó hozzáférhetőségért felelősség kizárólagosan a regisztrált személyt terheli. A PCF Egyesület a felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága és a tagsága át nem ruházható. A belépést követően a regisztrált felhasználó felelős minden a bejelentkezést követő cselekményért és abból eredő minden következményért, függetlenül attól, hogy a ténylegesen bejelentkező személy ő maga volt-e vagy más személy használta felhasználó jogosultságát. A Szolgáltató és Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni a PCF Egyesületnek az info@pcf.hu e-mail címén keresztül, amennyiben azt észleli, hogy a felhasználói jogosultságát illetéktelen személy jogosulatlanul használja.

V. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. Adatfeldolgozók megnevezése:

 • People Come First Informatikai Szakértők Egyesülete (székhely: 1087 Budapest Százados út 20/B..; adószám: 18656534-2-42, weblap: www.pcf.hu, email: info(kukac)pcf.hu)

Az adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót vonja be egyes technikai részfeladatok elvégzésére:

online marketing szoftver üzemeltetése: Skycentrum Betéti Társaság, 1089 Budapest, Golgota utca 3.

VI. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlés kérvényezése, valamint Adatkezelő általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.